SỐ LIỆU THỐNG KÊ SỐ LIỆU THỐNG KÊ

  TT Nội dung hoạt động ĐVT KH 2015 Lũy kế 5 tháng Ước thực hiện 6 tháng % So với KH 2015 I Văn hóa     ...

Đọc tiếp »

Số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2013 như sau:

Đọc tiếp »