Thời tiết Thời tiết
Thông báo Thông báo
V/v công bố thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3
03:39 | 03/08/2017 Print   E-mail    

 

 
THÔNG BÁO
V/v công bố thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3
 
Ngày 16/8/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) xây dựng Khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 – 2020 cho các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình.
Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban  hành Quyết định số 3746/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020, trong đó Sở Văn hóa và Thể thao có 04 thủ tục hành chính nâng lên dịch vụ công mức độ 3 gồm:
1. Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diến thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
2. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn.
3. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
4. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Các thủ tục trên đã được đăng tài trên website dịch vụ công trực tuyến của tỉnh qua địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/57
Nay Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa được biết và theo dõi, đồng thời thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, để biết và thực hiện.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Sở TT&TT;
- Phòng QLVH&DSVH;
- BGĐ Sở (b/c);
- Bộ phận CNTT (thông báo trênWebsite);
- Lưu: VT, VP(CNTT).
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Phạm Vũ Anh Thy