Thăm dò Thăm dò
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng Cổng Thông Tin Điện Tử Sở VHTTDL Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đẹp và đầy đủ chức năng
Đẹp nhưng còn ít các dịch vụ
Xấu và sơ sài
Ý kiến khác

Thời tiết Thời tiết
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
02:27 | 01/08/2017 Print   E-mail    

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ; phong trào ngày càng phát triển sâu rộng đạt được nhiều thành tựu góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Để nhìn nhận đánh giá những thành quả đạt được trong 15 năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết tiếp tục thực hiện tốt phong trào góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, ngày 28/7/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội Nghị Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2015). Đến dự và phát biểu khai mạc có ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ông lê Tôi Sủng- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ông Trịnh Đình Thân - PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện các Sở, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh và gần 200 đại biểu là Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho thấy Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở thể hiện rõ thông qua từng Phong trào như: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; Phong trào xây dựng “khu phố, thôn, ấp văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến; Phong trào xây dựng “Xã văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị”…
Toàn cảnh Hội nghị

 Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh về chỉ đạo Phong trào, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu ở cơ sở, thông qua hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo chí, Pa nô, tờ bướm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh và các địa phương.

Những thành tựu đạt được thể hiện bằng các con số khá ấn tượng, đến năm 2015, gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 93,21%, tỷ lệ thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 94,16%,  có 4 xã trong tổng số 45 xã dự kiến xây dựng xã nông thôn mới đạt  danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; 09 phường, thị trấn  đạt chuẩn phường, thị trấn văn minh đô thị (9/31phường, thị trấn - đạt 29,03%); 2.354/2.616cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đăng ký đã đạt danh hiệu văn hoá (đạt 89,98%). Đặc biệt là thành phố Bà Rịa, huyện Côn Đảo là đơn vị tiêu biểu đạt danh hiệu văn hóa và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa trong giai đoạn mới.  
Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu chỉ đạo - Khai mạc Hội nghị
Thành tựu quan trọng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đời sống của nhân dân ổn định và từng bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm; cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tiến bộ; nhiều giá trị văn hoá dân tộc được bảo tồn và tôn tạo; sự nghiệp văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục luôn được quan tâm. Môi trường cảnh quan được đảm bảo; kỷ cương, pháp luật được thực hiện nghiêm; tình làng, nghĩa xóm tiếp tục được giữ gìn và phát huy.
Ông Phan Thanh Sang - PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao  báo cáo nội dung Hội Nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2015)
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” những năm qua vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhất định.
 Vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ít quan tâm đến việc chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chưa thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa; thôn, ấp, khu phố văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa sau khi được công nhận. Kết quả thực hiện phong trào ở địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến việc thu hút nhân dân tham gia thực hiện phong trào tại cơ sở ở một số địa phương chưa đạt theo yêu cầu. Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng ở một số địa phương chưa cao, chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu, sở thích của nhân dân trên địa bàn để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.  Việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số ngành, địa phương đối với việc triển khai thực hiện phong trào còn hạn chế, chưa có tính sáng tạo và chưa chủ động trong tổ chức thực hiện.

 

Ông Trịnh Đình Thân - Phó Giám đốc Phụ trách Sở khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH giai đoạn 2010 - 2015
Trong phương hướng, nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017-2020, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề ra một số nội dung hoạt động trọng tâm
- Tăng cường năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp; sự phối hợp của các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của người dân, vai trò tự quản của cộng đồng tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững.
-  Gắn việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn kết và phát huy vai trò phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.
-  Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  với việc tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền ; Xây dựng, nhân rộng các mô hình, những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện phong trào; Chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa đặc biệt là trong việc xét, công nhận các danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, ấp, khu phố văn hóa… tránh chạy theo hình thức; Chấn chỉnh hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, thực hiện quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung kế hoạch, quy trình thực hiện các hoạt động của phong trào; thường xuyên phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào tại cơ sở để nhân rộng điển cường hình.
Ông Trịnh Đình Thân - PGĐ Sở trao bằng khen do Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khen tặng cho 03 tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân ĐKXD ĐSVH giai đoạn 2010 - 2015
Tại Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015, giai đoạn 2011-2015 có 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, có 3 tập thể  đã được Bộ trưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nếp sống Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là cán bộ và nhân dân phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa.
Lưu Hạnh (XDNSVH&GĐ)