Thăm dò Thăm dò
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng Cổng Thông Tin Điện Tử Sở VHTTDL Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đẹp và đầy đủ chức năng
Đẹp nhưng còn ít các dịch vụ
Xấu và sơ sài
Ý kiến khác

Thời tiết Thời tiết
Sự kiện thể thao văn hóa Sự kiện thể thao văn hóa
Ngành văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
02:55 | 28/08/2017 Print   E-mail    

 1. Truyền thống Ngành Văn hóa thông tin

Đúng vào ngày này cách đây 72 năm,  ngày 28/8/1945, ngành văn hoá thông tin chính thức được thành lập. Trước khi ngành Ngành Văn hóa Thông tin (VHTT) ra đời, năm 1943, trong Đề cương văn hóa, Đảng ta đã nêu cao định hướng xây dựng nền văn hoá cách mạng theo phương chăm “dân tộc- khoa học - đại chúng” trong việc xây dựng nều văn hóa dân tộc. Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hoá và Thông tin Việt Nam luôn sát cánh cùng cả dân tộc phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dây dựng chủ nghĩa xã hội.
Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các lực lượng văn hóa kế thừa truyền thống văn hóa cách mạng và dân tộc đã lập nên những thành tích hết sức vẻ vang. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở đâu, người chiến sĩ văn hóa đều có mặt. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, vận mệnh đất nước đầy thử thách gian nguy, người chiến sĩ văn hóa vẫn kiên quyết một lòng theo Đảng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hào hùng, có sức cổ vũ mạnh mẽ, động viện quân và dân ta quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược. Bác Hồ đã nói: “Văn hóa là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Tất cả những người làm công tác văn hóa thời kỳ này đã thực sự là những chiến sĩ thực hiện khẩu hiệu “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”, chung sức chung lòng thực hiện các phong trào “Xây dựng đời sống mới”, “Tiếng hát át tiếng bom”, “Tiếng loa hòa tiếng súng”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”... động viên cổ vũ quân dân cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, đấu tranh thống nhất nước nhà.
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, ngành VHTT đã đi đầu trong công tác vận động toàn quân, toàn dân thi đua lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngăn chặn văn hóa độc hại, khơi dậy nền văn hóa dân tộc và xây dựng nền văn hóa mới. Cùng với đất nước thực hiện đường lối đổi mới, ngành văn hóa đã vượt qua những khó khăn từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành VHTT quyết tâm vươn lên làm tròn trách nhiệm của ngành, thực hiện nâng cao đời tinh thần cho nhân dân, Triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, không ngừng nâng cao chất lượng và sáng tạo văn hóa, ra sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII (1998) của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Tập Thể lãnh đạo CB,CC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.( Nay là Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT) - Ảnh Sở VHTT
Truyền thống của Ngành Văn hóa thông tin Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong hai cuộc kháng chiến do đặc điểm tình hình, hoạt động VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu là một bộ phận của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Ngành VHTT thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của tỉnh.
Từ tháng 4 năm 1947, cơ quan Tuyên huấn của Tỉnh ủy được hình thành. Tỉnh ủy đã rất quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và củng cố đội ngũ làm công tác tư tưởng văn hóa. Với phương châm tổ chức tinh gọn, phù hợp điều kiện kháng chiến, các chiến sĩ tư tưởng văn hóa Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập được nhiều thành tích, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược tại quê hương.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Tỉnh ủy Bà Rịa được thành lập. Bấy giờ những người làm công tác tư tưởng văn hóa đã được trang bị thêm nhà máy in để in ấn báo chí, tài liệu, phục vụ tuyên truyền. Trong những năm 1956-1959, Bộ phận Tuyên huấn tỉnh chuyển về hoạt động bí mật tại Vũng Tàu. Mặc dù phải hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng các chiến sĩ văn hóa Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên tục triển khai các nhiệm vụ khôi phục và phát triển phong trào, tích cực xây dựng các cơ sở bí mật trong nông dân, trí thức, tư sản dân tộc và ngay cả hàng ngũ công chức làm việc cho địch và binh sĩ ngụy... Trong quá trình hoạt động, nhiều đồng chí đã hy sinh hoặc bị bắt tù đày ở Côn Đảo. Từ năm 1960, Bộ phận Tuyên huấn Tỉnh ủy chuyển về căn cứ Hắc Dịch. Từ đây những các đồng chí có điều kiện đi sâu phục vụ chiến trường, thực hiện công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, tổ chức dạy các lớp bổ túc văn hóa và giáo dục phổ thông ở các vùng vừa giải phóng và vùng căn cứ.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 1961, Đoàn Văn công của tỉnh được thành lập tại Da Cốp (xã Hắc Dịch). Hoạt động của Đoàn chủ yếu xung kích ở tiền tuyến nên tổ chức bộ máy gọn nhẹ. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn đã về phục vụ đồng bào các ấp chiến lược, phục vụ những Hội nghị quan trọng của Tỉnh ủy, Phân khu Bà Rịa, phục vụ bộ đội địa phương và quân chủ lực miền Nam. Các thành viên Đoàn văn công đều xông xáo, giàu nhiệt huyết, không quản ngại gian khổ, hy sinh, khắc phục mọi khó khăn đưa lời ca tiếng hát phục vụ quân dân khắp trên mọi nẻo đường của chiến trường Bà Rịa-Long Khánh. Trong những năm tháng đầy cam go và ác liệt nhất, từ năm 1969-1971, các chiến sĩ văn hóa vẫn kiên trinh một lòng phục vụ kháng chiến, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng quê hương. Trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ngành VHTT đã có 1.256 chiến sĩ văn hóa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúng ta đã có 103 chiến sĩ làm công tác tư tưởng văn hóa hy sinh (bằng 8,2% đây là một tỷ lệ tương đối cao so với toàn quốc). Năm 1975, đất nước được thống nhất, ngành VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tay vào nhiệm vụ mới: Hàn gắn vết thương chiến tranh, đấu tranh chống những tàn dư văn hóa phản động của chế độ cũ, xây dựng nền văn hóa mới, củng cố tổ chức, hình thành những bộ máy từ tỉnh đến phường xã, xây dựng thiết chế văn hóa và mạng lưới hoạt động…
Trong những năm từ năm 1978 trở về trước vùng đất Bà Rịa và Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai. Mặc dù biên chế cán bộ VHTT chỉ 40 - 45 người, nhưng các công tác tuyên truyền, triển lãm, văn nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống mới vẫn được thực hiện nghiêm túc, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân sau ngày giải phóng. Năm 1979, Ngành Văn hoá Thông tin Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được hình thành từ Phòng VHTT Thị xã Vũng Tàu. Hoạt động nghiệp vụ phát triển thêm lĩnh vực sự nghiệp có thu như: In, phát hành sách, chiếu bóng, với tổng biên chế từ 60 - 65 CB.CNV.
Năm 1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập, Sở Văn hoá, Thông tin và thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được thành lập. Bộ máy được củng cố và kiện toàn cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Năm 1995, bộ phận Thể thao được tách ra, thành lập Sở Thể dục Thể thao. Sở Văn hoá và Thông tin tiếp tục được củng cố và kiện toàn theo phương châm tinh, gọn.  Năm 2008 theo cơ chế mới cả nước từ Trung ương đến cơ sở phải sắp xếp bộ máy tổ chức: sáp nhập Văn hoá Thông tin, Thể dục Thể thao, và Du lịch thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tách ra thành 2 Sở là Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch
Đến nay, qua nhiều lần thay đổi, ngành văn hoá và thể thao ngày càng lớn mạnh về tổ chức và đóng góp nhiều thành tựu cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Toàn ngành có 8 đơn vị trực thuộc, 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố. Năm 2017, toàn ngành có 309 cán bộ công chức, viên chức và người lao động chưa tính số lượng cán bộ công chức viên chức sự nghiệp thuộc các khối huyện, thành phố, xã phường, thị trấn. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, các đơn vị, các phòng chuyên môn và địa phương ngày càng gắn kết, phát huy vai trò trong tham mưu, tổ chức các phong trào văn hoá phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Lãnh đạo ngành văn hoá và thể thao rằng cốt lõi để phát triển sự nghiệp Văn hoá là nhân tố con người, quan tâm đào tạo con người, đó vừa là mục đích vừa là tiền đề để phát triển bền vững, lâu dài . Từ nhận thức đó, ngành đã quan tâm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cho đội ngũ cán bộ trong ngành. Trước đây, khi tỉnh mới thành lập, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện nay cán bộ khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đa phần có trình độ đại học, có những cán bộ có trình độ trên đại học, chỉ ít là cao đẳng. Ngoài ra  cán bộ quản lý đều đã qua đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn do tỉnh và Trung ương tổ chức đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.
  Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa; kịp thời ban hành văn bản triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về văn hóa; thông qua ngành Văn hóa đưa nội dung xây dựng văn hóa đến từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư; đầu tư nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống, dân trí, mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.
Trước hết, về xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới, ngành văn hóa đã làm tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông qua những hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Năm 2016, tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt  93,21% , ấp khu phố văn hóa 94,16% , tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội được quần chúng tích cực phát hiện, xử lý kịp thời, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có bước tiến bộ. Các giá trị văn hoá ngày càng được giữ gìn và phát huy. Toàn tỉnh hiện có 212 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức tại đình, đền, miếu và cơ sở tôn giáo, trong số đó, tiêu biểu và quy mô lớn là Lễ hội Dinh Cô - (thị trấn Long Hải); Lễ hội Nghinh Ông - Đình Thắng Tam, Lễ Trùng cửu - Nhà lớn Long Sơn (thành phố Vũng Tàu)... hằng năm thu hút một lượng lớn khách thập phương, không chỉ ở địa phương, mà từ các tỉnh, thành  khác trong nước về tham dự.
Với tinh thần đem văn hoá về cơ sở, các đơn vị trực thuộc như Đoàn Ca múa nhạc, Trung Tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim vào các dịp lễ, Tết, liên hoan sân khấu luân phiên tổ chức tại các địa phương, các đợt biểu diễn phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, ngành chú trọng phát huy hoạt động các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ cải lương, đội văn nghệ quần chúng ... đã hoạt động và phát huy hiệu quả từ cơ sở.
Những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương như các di tích, danh lam thắng cảnh được quan tâm bảo tồn, gìn giữ, phát huy, trở thành những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong, ngoài tỉnh và du khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành có nhiều cố gắng trong việc điều tra, phát hiện, khai quật như di chỉ khảo cổ Hòn Cau (huyện Côn Đảo); Giồng lớn Long Sơn; hơn 1.000 tư liệu, hiện vật khác gồm: văn hóa dân gian, dân tộc học, thực vật quý hiếm, hiện vật kháng chiến, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh ...
Có thể nói phát triển sự nghiệp văn hóa ở Bà Rịa - Vũng Tàu được bắt đầu từ cơ sở và phục vụ cơ sở là mục đích và yêu cầu công tác cao nhất của ngành trong thời kỳ đổi mới. Lấy việc xây dựng văn hóa cơ sở làm con đường phát triển. Trong những năm qua tỉnh đã tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được hoàn thiện, khang trang hơn, 73/ 82 xã, phường, thị trấn và 03/10 khu dân cư (huyện Côn Đảo) đã có trụ sở thiết chế. Đây chính là một trong những mặt nổi bật nhất của ngành văn hóa trong những năm qua.
Trong thời gian tới xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình trong nước diễn biến phức tạp và rất khó lường, đi cùng những cơ hội thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt ra cho toàn ngành những trọng trách mới, đòi hỏi toàn ngành phải nổ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr-TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, các hoạt động mừng Đảng - Mừng Xuân. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống dân tộc.  Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng đô thị văn minh”. Thực hiện có hiệu quả xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở,  tạo điều kiện, thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Xây dựng xã hội học tập trong bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện, câu lạc bộ…
Nhìn lại chặng đường 72 năm qua, Ngành văn hoá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  đồng hành cùng cả nước trãi qua chặng đường đầy khó khăn, thử thách không ngừng lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,  xây dựng bảo vệ tổ quốc. Có được những thành tựu đó, trước hết là sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức trong ngành, là sự quan tâm tạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan đoàn thể, ban ngành, địa phương. Hiện nay, toàn ngành văn hóa đang nổ lực phấn đấu thực tốt nhiệm vụ văn hóa góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đề ra.
 
Lưu Hạnh (Sở VHTT)